I statsråd fredag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. - Den rød-grønne regjeringens Kulturløft har gitt store økninger i de økonomiske rammevilkårene for kulturlivet. I perioden har det vært lagt frem en lang rekke stortingsmeldinger innenfor ulike delsektorer av kulturlivet. Nå er det på tide med mer overgripende analyser av det mønsteret som har vokst frem av mål, virkemidler og tiltak på kulturfeltet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Utvalget skal gjennomgå kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005, og kan fremme forslag om endringer i disse på bakgrunn av sine vurderinger.

-Innenfor mandatet skal følgende aspekter vurderes spesielt:
-Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys avsamfunnsutviklingen
-Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kom
-Rolle- og funksjonsdeling mellom kunst- og kulturfaglige og politiskebeslutningstakere
-Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den bredekulturaktiviteten
-Kulturpolitikk i en digital tid
-Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjoner
-Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helseog omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering og regional utvikling og næringsliv.

Anne Enger, fylkesmann i Østfold, skal lede utvalget, som ellers er sammensatt av personer med bred kunnskap om norsk kultur- og samfunnsliv.

Utredningen skal legges frem innen utgangen av 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer