Regjeringen vedtok fredag nye retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I den nye plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 100-metersbeltet videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Samtidig sikrer retningslinjene muligheter for næringsutvikling i distriktene gjennom kommunale planer.

Det skal med de nye retningslinjene sikres at lokal praksis blir i samsvar med nasjonale mål for strandsonen. Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet.

Norge har en lang og variert kystlinje. Det er stor forskjell på forholdene rundt Oslofjorden og i kyststrøk i Finnmark. Tidligere har det bare vært rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen. Det er derfor nytt at det foretas en inndeling av hele kysten i tre kategorier. Det er strengest føringer der det er størst press på arealene.

Den første kategorien er Oslofjordregionen, som skiller seg ut med størst press. I neste kategori er det også stort press, om enn noe mindre. Det gjelder Sørlandskysten og sentrale deler av Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Presset er ikke like stort for tredje kategori, som er de mindre sentrale delene av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelagskysten, og for alle kystkommunene i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark. Her gis større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer, spesielt til næringsutvikling, som for eksempel sjørettede reiselivsanlegg.

Inndelingen av kommunene følger kommunegrensene. Den nærmere vurderingen av områdene innenfor den enkelte kommune skal gjøres i kommuneplanen og eventuelt i regional plan.

Retningslinje: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2011 | Skriv ut siden