Jernbaneforaene i landet har i felleskap satt i gang et arbeid med å utarbeide en egen rapport om utfordringene på jernbaneområdet. Rapporten er et supplement til den rapporten en arbeidsgruppe fra Samferdselsdepartementet skal presentere. I tillegg vil rapporten være et innspill til fylkeskommunene i deres arbeid med Nasjonal Transportplan 2014-2023. Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe som består av de valgte lederne av hvert jernbaneforum. Utredningens sekretariat er Railconsult AS som sammen med medarbeidere i jernbaneforaene skal lage rapporten. Rapporten skal være klar 1. november.

Like før årsskiftet opprettet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en hurtigarbeidende gruppe for å identifisere, systematisere og analysere de mest relevante utfordringene på jernbaneområdet. Arbeidsgruppen skal peke på hvilke utfordringer som bør prioriteres og gripes fatt i. Gruppen skal drøfte og gjøre rede for ulike handlingsalternativer for å møte de sentrale utfordringene. Samferdselsdepartementet arbeidsgruppe består av NSB, Jernbaneverket, Flytoget, Statens jernbanetilsyn og Logistikk – og transportindustriens Landsforening

Ingen representanter fra jernbaneforaene, brukerorganisasjonene, konkurrerende operatører eller andre berørte organisasjoner er invitert til å delta i departementets arbeidsgruppe.

Det er enighet mellom jernbaneforaene om at mandatet for rapportarbeidet følger samme mandat som for Samferdselsdepartementets arbeidsgruppe. Arbeidet er et supplement til departementets utredning. Det vil bli lagt opp til en åpen utredningsprosess hvor det skal gis innspill underveis. Arbeidet vil være unikt i den forstand at flere fylkeskommuner og kommuner vil arbeide sammen om et felles prosjekt.

Med bakgrunn i Samferdselsdepartements utredningsmandat er det enighet om at rapporten frajernbanespor jernbaneforaene skal vise hvordan jernbanen kan være et virkemiddel for regional utviking. Den vil omfatte vurderinger knyttet til både person- og godstrafikk. Ulike organisasjonsmodeller for utbygging av jernbane vil bli drøftet. En vil se på konsekvenser av en fristiling av Jernbaneverket og organisering av jernbanesektoren generelt. Et viktig spørsmål vil være hvordan jernbanen kan bidra til bedre ressursutnyttelse ved å ikke bare ha fokus på sentraliserte ressurser. Miljøaspektet er også et sentralt tema som skal vurderes.

De samarbeidende jernbaneforaene er: Jernbaneforum Sør, Jernbaneforum Øst, Jernbaneforum Røros og Solørbanen, Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Jernbaneforum Midt-Norge, Forum Nye Bergensbanen, Jernbaneforum Nordland Sør og Jernbaneforum Gjøvikbanen og Dovrebanen Sør. Jernbaneforaene arbeider for fornying og utvikling av jernbanen og er opprettet av fylkeskommuner og kommuner.


av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2011 | Skriv ut siden

1316