Kommuneplanen er et sentralt element som skal bidra til realiseringen av kommunens overordnede målsetting: ”Alle i Åseral skal oppleve god livskvalitet og være rustet til å møte fremtiden”.

Fra fylkeskommunens side savnes mål og strategier for utvikling av Åseral som hyttekommune

Ljosland i Åseral
Ljosland i Åseral
gjennom hele året. Dette er et område som er svært viktig for kommunen og som det bør jobbes mer med. Her ligger det også et potensial for næringslivet. Fylkeskommunen vil også minne om problemstillinger knyttet til ”deltidsinnbyggerne” som hyttefolket representerer, for eksempel virkningene på dimensjoneringen av det kommunale tjenestetilbudet.

Planen bør, etter fylkeskommunens mening, også i større grad problematisere utfordringene kommunen har i forhold til levekår: Hvilke hovedutfordringer har Åseral innenfor levekårsområdet? Hva er bra og hva er dårlig? Hva er viktigst å gripe fatt i? Hva kan man bygge videre på og hvor må man tenke nytt? Det er viktig at kommunen har god kunnskap om hvilke indikatorer som sier noe om utviklingen i levekår som for eksempel sosialhjelp, dødelighet/levealder, uførepensjon, sykepenger, arbeidsledighet. Kommunen anbefales å se særlig på barn og unges levekår. Åseral kommune er i kategorien ”kommuner med lav grad av likestilling.” Hva er årsakene til dette? Hvilke faktorer virker sammen? Hva kan kommunen ut fra sitt virkemiddelapparat gjøre?

Kommunen må også legge til rette for et variert boligtilbud som treffer ulike målgrupper. I tillegg må det finnes sosiale møteplasser og kultur- og fritidstilbud. Kommunen anbefales å jobbe med teamet. Hva med utvikling av Minne Kultursenter og Ljosland Fjellhage som møteplasser? Fra fylkeskommunens side hadde det vært ønskelig med langsiktige mål og strategier for disse og at en ser på muligheten for å koble disse sammen. Biblioteket har i dag en vanskelig plassering og er lite synlig i kommunen. Kommunen anbefales å utarbeide strategi for hvordan biblioteket skal utvikles videre som møteplass og arena.
Fylkestinget avgir fylkeskommunens uttalelse i april.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer