Da spesialbibliotekar Anne Berit Brandvold delte sine erfaringer med deltakerne på en konferanse om universell utforming i forrige uke hadde hun en tankevekkende sluttappell: -Det er viktig at dere som brukere av offentlige bygg og kontorer gir meldinger om utfordringer og vansker dere møter. Mange av disse kan sikkert løses med letthet. Det er nok dessverre slik at utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne ikke oppdages på grunn av manglende bevissthet eller oppmerksomhet hos ansatte i det offentlige.

Brandvold er ansatt ved Østfold fylkesbibliotek. Hun orienterte om en kartlegging som i 2009 ble gjennomført av ti bibliotek i indre Østfold. De avdekket flere viktige forhold. Det ble ansett som alvorlig at bibliotekene ikke blir oppfattet som et møtested for befolkningen i lokalsamfunnet. Samtidig fremkom det klart at det måtte gjøres en målrettet innsats for å gjøre bibliotekene både mer attraktive og lang lettere å komme til. I den sammenheng ble det satt spesielt søkelys på å gjøre bibliotekene best mulig universelt utformet, Flere forhold ble tatt opp. Spørsmål som ble reist var: Hvordan er det tilrettelagt for at publikum kan finne frem til biblioteket? Er parkeringsforholdene tifredsstillende? Hva med Trapper, heiser, innredning og HC-toalett? Hvordan har en lagt opp informasjon, service og sikkerhet?

Spesialbibliotekaren anbefalte at en ved utbedringer i eksisterende lokaler bør en benytte kartleggingsverktøy som er utarbeidet. Det er viktig å få med seg råd for funksjonshemmede og brukerorganisasjoner. Og det må utarbeides en prioritert lidte over tiltak.

-For oss i biblioteksektoren har det vært en svært konstruktiv og god erfaring å ha med representanter for funksjonshemmede i arbeidet. Det har bidradd til mange gode tiltak som vi ikke alltid selv har vært i stand til å oppdage. Det har også vist seg at veldig mye som er bra kan gjennomføres enkelt, sier Brandvold.
Universell utforming Fra konferanse i Lyngdal

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2011 | Skriv ut siden