Faun Naturforvaltning AS har, på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, utarbeidet en rapport hvor det gis en vurdering av elg- og hjortebestanden i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten i dag og mener den er et godt grunnlagsdokument som bør legges til grunn for forvaltning av elg og hjort i fylket. I rapporten konkluderes det med at elgtettheten har gått ned og at bestandskondisjonen fremdeles er dårlig. Hjortebestanden derimot ser ut til å være stabil og foreløpig i god kondisjon.

Elgtettheten er redusert til rundt en tredjedel siden toppen tidlig på 90-tallet. Bestandskondisjonen har holdt seg ganske stabil siden midt på 90-tallet, men viser fremdeles små tegn på å bli dårlig i fylket sett under ett.

Fra 2009 til 10 ser tettheten av hjort i Vest-Agder ut til å være stabilisert, i alle fall målt som antall sette hjort under elgjakt. Jaktuttaket økte likevel.

I Agder har man hatt en svært gunstig utvikling i antall trafikkulykker som inkluderer elg og hjort, overveiende sannsynlig som følge av redusert tetthet av elg. Kostnadene knyttet til skader på skog som følge av elg- og hjortebeiting er relativt sett svært begrenset i Agder.

Sammenhengen mellom elg-/ hjortetetthet og utbredelsen av flått og flue, og langtidsvirkningene på biologisk mangfold er lite kjent. Grunnleggende er det ingen tvil om at høye tettheter av hjortevilt vil gi flått og flue bedre livsvilkår.

Tilråing gitt i rapporten til de enkelte kommunene går i hovedsak ut på:
-en ytterligere reduksjon av elgbestanden dersom bestandskondisjonen skal bedres
-en kartlegging av problemstrekninger knyttet opp mot trafikkdrept hjortevilt
-registrering/innsamling av data på flått og hjortelusflue

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer