Hvert år kan kommuner, fylkeskommuner og friluftsråd søke Direktoratet for naturforvaltning om tilskudd til statlig sikring av viktige friluftsområder. Alle søknader skal sendes til fylkeskommunen som prioriterer søknadene før de videresendes til direktoratet for endelig behandling. I år har det kommet inn fire søknader om sikring av friluftsområder - to i Farsund, en i Søgne og én i Hægebostad. I tillegg jobber fylkeskommunen med sikring av et område i Søgne. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet søknadene onsdag og mener at alle de aktuelle eiendommene er viktige friluftsområder som bør sikres ved hjelp av statlige midler.

Med statlig sikring menes at det offentlige ved hjelp av statlig tilskudd skaffer seg råderett over et areal gjennom kjøp eller langvarige avtaler om bruksrett. Hovedformålet med ordningen er å bedre tilgangen til friluftsområder for allmennheten, særlig i nærheten av bolig- og tettstedsområder.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foretok onsdag en prioritering av søknadene. Øverst prioriteres en eiendom på 7,8 dekar som ligger mellom Fuglevika fuglefredningsområde og bebyggelsen ved uthavnen Østhasselstrand i Farsund. Kommunen søker om 160 000 kroner. Formålet er å bedre tilgjengelighet og parkeringsmuligheter knyttet til en 42 km lang kyststi fra vest til øst på Lista og det omkringliggende natur-, kultur- og friluftslivsområdet.

Som annen prioritet er satt opp en søknad fra Hægebostad kommune om 300 000 kroner i

Skulelia i Hægebostad
Skulelia i Hægebostad er et friluftsområde som søkes sikret.
forbindelse med kjøp av eiendommen Skulelia som ligger ved Eiken skole og Eiken barnehage. Tomta er blant annet tiltenkt som friområde for elever og barnehagebarn som i dag mangler gode friområder på ”sin” side av fylkesvei 42.

Som nummer tre prioriteres en søknad fra Søgne kommune om 200 000 kroner i tilskudd til frikjøp av et areal til bruk til allmenn parkering. Arealet er allerede en del av Riveneset, et 100 mål statlig sikret friluftsområde i strandsonen i Søgne.

Som fjerde prioritet er valgt en søknad fra Farsund kommune om 51 420 kroner i tilskudd til å kjøpe en del av en eiendom på Grettestø i Borshavn. Her vil en tilrettelegge for en rasteplass med åtte parkeringsplasser samt grill og ”sittekasse” langs veien nord på eiendommen. Den aktuelle eiendommen ligger mellom Grettestøveien og sjøen, og betegnes som et verdifullt friluftsområde for kommunen.

Femte prioritert er en søknad fra fylkeskommunen om 2,5 millioner kroner til kjøp av Paradisbukta, en eiendom som omfatter et svært attraktivt friområde ved sjøen i Søgne, og som benyttes intensivt av lokale beboere, tilreisende og turister om sommeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2011 | Skriv ut siden