Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 40.000 kroner til Søgne kommune som bidrag til at kommunen sikrer allmennhetens tilgang til det prioriterte fornminneområdet Tingsteinen på Kleppland gjennom kjøp. Kleppland fornminnepark ligger nord for E39 i Søgne. Kleppland var i middelalderen et sentralt sted i denne delen av fylket. Her lå blant annet tingstedet for Kleppland skipreide. På gården er, det som etter tradisjon var selve tingstedet, bevart. I tilknytning til dette området ligger dessuten gravminnet Tingsteinen og flere bautasteiner.

Kleppland fornminnepark med nytt bord og benker
Kleppland fornminnepark med nytt bord og benker.
Det har vært utført arkeologiske registreringer og utgravninger i området i flere omganger, første gang så tidlig som i 1868, og senest i 2009. En gravhaug som ble undersøkt av arkeologer i 1967, er i dag delvis rekonstruert på Søgne gamle prestegård.

I senere år er det gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i området. I 2007 fant man et felt med kokegroper i tilknytning til Tingsteinen. To år senere avdekket man en større gravplass fra vikingtid lenger vest på Kleppland.

Siden 2007 har Fylkeskonservatoren samarbeidet nært med Søgne kommune for å bevare Klepplandsmonen som fornminnepark. Tingsteinen og en kokegrop fra jernalderen er restaurert, og det er foretatt beplantning i området. Sist høst ble det utarbeidet og montert to opplysningsskilt i fornminneparken.

Søgne kommune har bidratt mye til dette prosjektet. Kommunen har kjøpt sittebenk med bord laget av lokal eik, og er i gang med å opparbeide en mindre parkeringsplass. En mindre del av området ble frikjøpt av kommunen i 2009.

Kommunens ordfører har nå forhandlet med eieren av teigen nærmest de tilrettelagte fornminnene for å sikre denne gjennom kjøp. Det er fra kommunens side ønskelig at denne delen av sikring finansieres gjennom tilskudd fra fylkeskommunen. Salgsprisen for teigen med påstående skog er 40.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden