-Hovedhensikten med forvaltningsreformen er å gi det regionale nivået større beslutningsmyndighet på viktige områder for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Vest-Agder fylkeskommune mener at høringsforslaget ”Nasjonale føringer på fylkesvegnettet” ikke følger denne hovedhensikten på samferdselsområdet. Vest-Agder fylkeskommune frarår at staten nå vil heve standarden på fylkesvegnettet ved å pålegge minimumskrav og dermed pålegge fylkeskommunen en til dels høyere standard på vegnettet enn den standarden staten selv fulgte da den hadde ansvaret for det samme vegnettet. Slik innledes et vedtak fylkesutvalget i dag stilte seg bak og som det anbefales at fylkestinget følger opp 27. april.

Det er Vegdirektoratet, som på oppfordring fra Samferdselsdepartementet, har utredet behov for og fremmet forslag til eventuelle aktuelle nasjonale føringer og forskrifter i forbindelse med innføringen av forvaltingsreformen. Høringsutkast er knyttet til standarder på fylkesvegnettet, samt nasjonale føringer for trafikksikkerhet, turistveger, vernede veger, ferjer og ferjekaier og samfunnssikkerhet og beredskap. Det er dette forslaget det nå avgis høringsuttalelser til

Fylkesutvalget går inn for at fylkestinget ikke godtar en minstestandard på fylkesvegnettet på nyanlegg og utbedringer med mindre dette fullt ut kompenseres økonomisk. Det anbefales at det gis retningslinjer fremfor bindende føringer på investeringstiltak på vegnettet.

Fylkesutvalget er også i mot at Statens vegvesens Håndbok 111 skal sette en minstestandard for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, men det aksepteres at den skal være retningsgivende som i dag.

Fylkesutvalget mener at det skal legges til grunn at Vegdirektoratet, som fagdirektorat, ikke skal ha myndighet til å overstyre fylkestinget. Mulighet for overstyring bør kun ligge hos Samferdselsdepartementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer