En arbeidsgruppe i Kommunal- og regionaldepartementet la i 2010 frem en rapport som gir 85 anbefalinger for styrket internkontroll i kommunene og fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å forholde seg til disse anbefalingene. Fylkesrådmannen har de siste årene iverksatt flere tiltak som gir bedre grunnlag for målstyring, oppfølging og kontroll. Kontrolloppgaven er forenklet ved utvikling av nye systemer og rutiner, og det er brukt mye tid og betydelige midler for å forbedre fylkeskommunens internkontroll. Fylkesrådmann Tine Sundtoft tar nå initiativ til en kvalitetsgjennomgang. Fylkesutvalget behandlet tirsdag fylkesrådmannens opplegg for arbeidet og anbefaler at fylkestinget skal gi endelig klarsignal senere denne måneden.

I løpet av 2011 vil fylkesrådmannen gjennomgå Kommunal- og arbeidsdepartementets tilrådinger og gjøre risikovurdering av fylkeskommunens arbeidsprosesser. Eksisterende rutiner og arbeidsprosesser vil bli kartlagt med tanke på egenkontroll. Manglende rutiner og dokumentasjon vil bli utarbeidet, kontrollbehov vi bli identifisert og kontrollansvar fordelt. Fylkestinget vil få en redegjørelse når arbeidet er avsluttet.

Arbeidet forankres som et samarbeidsprosjekt under ledelse av fylkeskommunens sentrale økonomistab. Det vil bli gjort henvendelser til hver budsjettenhet, for å kartlegge hvilke særlover som legger føringer for fylkeskommunens virksomhet, og hva som gjøres for å sikre at disse lovene følges. Samtidig vil en kartlegge hvilke målsettinger som gjelder for fylkeskommunens tjenesteproduksjon og hvordan dette følges opp. Fylkeskommunens områder for myndighetsutøvelse skal også identifiseres, med tilhørende målsetting og kontrolltiltak.

Det vil bli gjort et arbeid for å kartlegge også de viktigste administrative støtteprosessene innenfor økonomiforvaltning, personalforvaltning, anskaffelser, IKT-styring og informasjonssikkerhet.

Etter identifisering av kjerneprosesser og støtteprosesser, foretas en risikovurdering av de prosessene som er avdekket. I risikovurderingen inngår også vurdering av vesentlighet slik at kontrollaktivitetene konsentreres om de viktigste områdene og begrenses til et håndterbart nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2011 | Skriv ut siden