1279

Blant annet vises det til at allerede med dagens klima er stort behov for nye investeringer i klimatilpasningstiltak. “Dette vil kunne øke betraktelig med endringer i klimaet. KS forventer at staten i dialog med kommunesektoren utvikler nye virkemidler for å få finansiert nye, store investeringer i lokale klimatilpasningstiltak, både for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i eksisterende infrastruktur og bygg, og for å iverksette nye tiltak blant annet innen flom, skred ogUvær ved sjøbu overvannshåndtering”, heter det i høringssvaret.

Det anbefales videre at klimatilpasning, og økonomiske konsekvenser av dette, drøftes i en ny stortingsmelding, slik at klimatilpasning skyves høyere opp på den nasjonale politiske dagsorden.

I høringssvaret fastslår KS også at det må avsettes midler for å styrke kommunesektorens plankompetanse og plankapasitet for arbeid med klimatilpasning.

KS peker samtidig på at det er behov for tydeligere avklaring av formelle ansvarsforhold for klimatilpasning og for å tydeliggjøre de forskjellige forvaltningsnivåenes roller. Det legges dessuten vekt på at fylkeskommunene må styrkes for å håndtere nye oppgaver med klimatilpasning.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2011 | Skriv ut siden