Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Strategidokumentet er særlig innrettet mot tre sider av jernbanetilbudet: fremkommelighet, samfunnsbygging og regionutvikling, samt miljø og sikkerhet. Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, har som formål å påskynde utbygging av et moderne jernbanetilbud på strekningen Oslo-Stavanger. Dette forutsetter en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet er gitt navnet Sørvestbanen.

Utbygging av Sørvestbanen vil knytte sammen regionsentra i Vestfold, Grenland, Agder ogTog i tunnelåpning Rogaland. Det vil åpne nye felles bo- og arbeidsmarked og gi eksisterende nærings- og kunnskapsklynger helt nye vilkår for samhandling og samarbeid. En ny Sørvestbane vil vil medføre at reisetiden Oslo-Kristiansand kortes ned til tre timer og ned til fem timer på strekningen Oslo-Stavanger. Det legges også opp til at en mulig ny kystnær trasé gjennom Agder-fylkene og Rogaland blir utredet.

Sørvestbanen vil gjøre tog langt mer attraktivt for person- og godstrafikk mellom Oslo og Stavanger, og bidra til å redusere miljøbelastningene som følge av bil- og flytrafikk på denne strekningen. Godstrafikk vil også kunne flyttes fra vei til bane.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer