Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar et forslag til strategidokument for Sørvestbanen. Vedtaket forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. I dag behandlet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø forslaget og anbefaler at både fylkesutvalget og fylkestinget, som skal behandle det senere i denne måneden, gir godkjenning fra Vest-Agders side. Jernbaneforum Sør, som ble etablert i 1992, har som formål å påskynde utbygging av et moderne jernbanetilbud på strekningen Oslo-Stavanger. Dette forutsetter en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet er gitt navnet Sørvestbanen.

Strategidokumentet er særlig innrettet mot tre sider av jernbanetilbudet: fremkommelighet, samfunnsbygging og regionutvikling samt miljø og sikkerhet.

Fremkommelighet

Ved å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen med ny banestrekning - kalt Grenlandsbanen - fra Porsgrunn til Brokelandsheia, samt dobbeltsporet Vestfoldbane og opprustning av øvrige banestrekninger, vil reisetiden Oslo-Kristiansand kortes ned til tre timer og kortes ned til fem timer på strekningen Oslo-Stavanger. En mulig ny kystnær trasé gjennom Agder-fylkene og Rogaland må også utredes.

Samfunnsbygging og regionutvikling

Utbygging av Sørvestbanen vil knytte sammen regionsentra i Vestfold, Grenland, Agder ogjernbanespor Rogaland, og åpne et bo- og arbeidsmarked som i stor grad blir felles for byområdene langs den nye banen. Sørvestbanen vil gi eksisterende nærings- og kunnskapsklynger helt nye vilkår for samhandling og samarbeid, og gjøre kystbyene langt mer konkurransedyktige ved lokalisering av ny kunnskapsintensiv virksomhet.

Miljø og sikkerhet

Sørvestbanen vil gjøre tog langt mer attraktivt for person- og godstrafikk mellom Oslo og Stavanger, og bidra til å redusere miljøbelastningene som følge av bil- og flytrafikk på denne strekningen. Godstrafikk vil også kunne flyttes fra vei til bane.

Strategidokumentet for Sørvestbanen forutsettes fulgt opp av årlige handlingsplaner. Handlingsplan for 2011 ble vedtatt i plenumsmøtet i januar 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer