Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten, for å få en avklaring av rettstilstanden. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt Arbeidsdepartementet avklare hvordan de skal forholde seg etter en kjennelse fra desember i fjor, der en kvikksølveksponert tannhelseassistent fikk sine helseplager godkjent som yrkessykdom. Kjennelsen har skapt uklarhet om rettstilstanden fordi den bryter med Trygderettens mangeårige praksis på området.

Kjennelsen ble avsagt under dissens. Det er derfor ønskelig å få en mer prinsipiell avklaring av hvordan regelverket er å forstå, gjennom en ny kvikksølvsak for Trygderetten.

Inntil en ny kjennelse foreligger, vil Arbeids- og velferdsetaten ikke fatte vedtak i tilsvarende saker. Det legges til grunn at Trygderetten vil behandle saken raskt.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2011 | Skriv ut siden