Venstres landsmøte vil øke bevilgingene til kollektivtrafikk i byregionene med en milliard kroner per år. I en uttalelse fra landsmøtet pekes det på en fersk rapport fra KS. Den viser at det innen 2030 vil være to millioner flere reiser daglig i de ni største byområdene. Den viser også at ensidig bilbasert trafikkvekst er betydelig dyrere for samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel. Bilbruk gir også langt høyere utslipp av klimagasser enn skinnegående transport som tog og bane. En ensidig bilbasert trafikkøkning er derfor ikke forenlig med en ansvarlig klimapolitikk, uttaler partiet.

Venstres klare målsetninger for reisetiden på jernbanestrekninger skal innfris. For Sørlandets del trekkes det konkret frem at reisetiden mellom Oslo og Kristiansand ikke skal overstige tre timer. For å realisere disse planene mener partiet at Jernbaneverket må moderniseres. Investeringer, drift og vedlikehold på jernbanen bør konkurranseutsettes. Venstre ønsker konkurranse på flere jernbanestrekninger hvor det kan gi et bedre tilbud til de reisende. Partiet vil ta i bruk prosjektorganisering, statlig regulering og bruk av statsgaranterte obligasjoner som finansieringsmodell i store infrastrukturprosjekter i jernbanesektoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2011 | Skriv ut siden