Forskningsinstituttet Teknova AS har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til kompetanseutvikling som skal bidra til godkjenning av Teknova som et teknisk-industrielt institutt hos Norges Forskningsråd. Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal bidra med 1,5 millioner kroner i år. Det tas sikte på at fylkeskommunen skal yte et tilsvarende støttebeløp til og med 2013, det vil si til sammen 4,5 mill kroner. Tilskuddet gis under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune også bidrar med et årlig beløp på en million kroner i løpet av den tiden støtten gis.

Teknova ble opprettet i 2007 for å dekke behovet for et teknisk- naturvitenskapelig forskningsinstitutt som skaper nærhet og samvirke mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og industri og næringsliv i Sørlandsregionen. 2009 var første hele driftsår for forskningsinstituttet som har kontorer i Kristiansand og Grimstad.

Teknova er et ungt institutt med 14 forskere hvorav ti har doktorgrad, en er PhD-stipendiat, og tre har mastergrad. Disse er delt i tre hovedgrupper; måleteknologi, prosessteknologi og fornybar energi. Teknova har også en ressursgruppe som arbeider innen industriell matematikk og kybernetikk. Siden oppstarten har instituttet brukt om lag ti millioner kroner av egne midler på kompetanseheving og har gjennomført flere prosjekter for næringslivet i regionen.

Teknova har som mål å bli godkjent som et teknisk-industrielt institutt hos Norges forskningsråd og Nærings- og handelsdepartementet. En slik godkjenning vil innebære statlig basisfinansiering og mulighet til å søke på kompetanseprosjekter med brukermedvirkning og forskerprosjekter som har betydelig høyere statlig finansieringsgrad enn den type program Teknova har mulighet til å søke på i dag, det vil si brukerstyrte innovasjonsprosjekter.

For å nå målet om godkjenning må Teknova tilfredsstille krav til kompetanse og vitenskapelig produksjon. Hittil har instituttet brukt egne midler til kompetanseheving, men for å komme videre er man avhengig av offentlig støtte.

av admin, publisert 10. mai 2011 | Skriv ut siden