I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Summen er delt opp i årlige belønningspotter. Det kreves en årlig rapportering over bruken av midlene. Samferdselsdepartementet tar på grunnlag av rapporteringen stilling til om belønningsavtalen overholdes. Det er nå klart at departementets bevilgning fra belønningsordningen på 65 millioner kroner i 2011 vil bli utbetalt uten avkortning.

Samferdselsdepartementet har noen merknader. Det konstateres at Kristiansandsregionen og de

Gang og sykkelveiåpning på Skarpengland
Gang og sykkelveiåpning på Skarpengland i 2010.
øvrige regionene som mottar belønningsmidler har en positiv utvikling for kollektivtrafikken, men alle ligger etter planen når det gjelder gjennomføring av varige tiltak som bedrer fremkommeligheten for kollektivtransport. Departementet bemerker særlig den tydelige virkningen gjennomførte bompengetiltak i Kristiansand og Trondheim har hatt på biltrafikk og kollektivtrafikk. Det trekkes også frem at veksten i sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen er svært positiv og at den kan tilskrives en kombinasjon av fysiske tiltak for å tilrettelegge for sykkelbruk sammen med målrettede kampanjer.

Departementet vil i løpet av forsommeren avholde et møte med avtaleregionene for å drøfte statusen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mai 2011 | Skriv ut siden