Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF har søkt Vest-Agder fylkeskommune om prosjektstøtte til samhandlingsprosjektet ”Å ta opp uroen”. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen skal bidra med 250.000 kroner. Et hovedelement i prosjektet er å bidra til å forebygge psykososiale problemer hos barn og unge. ”Å ta opp uroen” er i første omgang et samarbeid mellom sykehuset og kommune. Prosjektet har et faglig samarbeid med National Institute for Health and Welfare i Finland. Prosjektet startet opp våren 2011, og skal være ferdig evaluert i 2014.

Prosjektets visjon er å bidra til at risikoutsatte barn og unge skal få tidlig hjelp fra de nærmeste voksne til å utvikle grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kreativitet. Det skal utvikle samarbeidende profesjonelle nettverk mellom første- og andrelinjen som ivaretar målet om tidlig intervensjon. Videre skal prosjektet støtte opp under og legge til rette for arbeidsformer som inkluderer barn og unges nettverk. Dessuten skal det bidra til erfaringsoverføring til andre kommuner på Agder og i Norge gjennom lokale, regionale og nasjonale nettverk.

Forskningsresultater peker entydig på at problemene blir mindre jo tidligere man griper inn. Tidlig innsats har således vist seg å være nøkkelen til å forebygge en rekke forhold som for eksempel psykiske lidelser, rusproblemer, atferdsproblemer, frafall i skolen og uførhet blant unge. På samme måte er tidlig innsats viktig for å redusere sosial ulikhet og å øke likestilling.

Se også: http://kristiansand.kommune.no/uroen

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2011 | Skriv ut siden