I 2006 ble det inngått en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, samtlige kystkommuner i fylket og Havforskningsinstituttet i Flødevigen om kartlegging av de marine verdier i Vest-Agder. Kartleggingen, som pågikk fra 2007 til 2010 omfattet fem naturtyper. ålegressenger, gytefelt for kysttorsk, bløtbunnsområder, tareskog og østers. Grunnen til at disse naturtypene ble valgt er at dette er områder der fisken legger egg eller finner næring. Østers ble i tillegg kartlagt da dette er en fremtidig høstbar art. Ved sist årsskifte forelå sluttrapporten ”Biologiske verdier i sjø” som viser viktige oppvekstområder for fiskebestanden i Vest-Agder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om rapporten.

Hovedutvalget er opptatt av at den nye kunnskapen som er fremskaffet bør brukes. Rapporten vil derfor bli sendt ut til kommunene som grunnlag for deres arealvurderinger. Resultatene av kartleggingen er tilrettelagt for å kunne vises på kommunenes kartløsninger. Dataene er også lagt inn i Naturbasen som er Direktoratet for Naturforvaltnings kartdatabase.

Havforskningsinstituttet har kartlagt hele Vest-Agders kystlinje med fokus på fiskeressurser, vegetasjonsforhold og viktige naturtyper. Hovedmålet har vært å finne ut hvilke oppvekstområder som er viktige for å bevare eller aller helst styrke fiskebestanden i Vest-Agder. I tillegg vil en god fiskebestand også være positivt sett i relasjon til fritidsfiske, både for fylkets egne innbyggere og turister.

Prosjektets totale kostnadsramme har vært på vel fem millioner kroner hvorav Vest-Agder fylkeskommune har dekket halvparten. 


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden