Mandal kommune har lagt samfunnsdelen av en revidert kommuneplan ut til offentlig høring. Det er fylkestinget som vil avgi fylkeskommunens endelige uttalelse til planen 20. juni. Da den var til behandling i hovedutvalg for samferdsel areal og miljø onsdag stilte utvalget seg positivt til kommunens visjon og satsingsområder og mener satsingen i planen harmonerer med strategiene i Regionplan Agder 2020. Hovedutvalget gir Mandal kommune honnør for et godt gjennomarbeidet plandokument som vil gi et godt grunnlag for planlegging og styring. Det påpekes for øvrig at kommunen er en stor arbeidsgiver og at det er viktig at kommunen tilbyr lærlingplasser i en rekke ulike fag.

Innholdet i samfunnsdelen bærer preg av at Mandal er i utvikling, med stor vekst i innbyggertall og store utbyggingsprosjekter som kulturhus og skoleutbygging. Kommunen har lagt til grunn at kommuneplanen skal legge rammene for utviklingen mot et enda bedre lokalsamfunn, slik at Mandal skal forbli det soleklare valget. Visjonen i denne kommuneplanperioden er en videreføring og er: ”Mandal er Det soleklare valget”. Visjonen bygger opp rundt optimisme, tilhørighet, trivsel, identitetsfølelse og et godt sted å bo.

Visjonen angir kursen for Mandal kommune og har videre 11 prioriterte satsingsområder. Disse er:

- Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt.
- Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale og strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid.
- Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen.
- Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov.
- Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag.
- Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet.
- Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv.
- Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen.
- Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud.
- Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder.
- Arbeide med sikte på å få en trygg og framtidsrettet 4-felts E39 gjennom kommunen, samt tilførselsveier.


av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2011 | Skriv ut siden