Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte onsdag at Mandal kommune har lagt ned et omfattende arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er likevel vesentlige mangler ved planen knyttet til utarbeidelsen av deler av konsekvensvurderingen. Det reises derfor innsigelse til mangelfull vurdering av de samlede konsekvensene for miljø og samfunn for de nye byggeområdene. Det reises også innsigelse til plankartet og bestemmelsene. De forhold som det reises innsigelse til her er av ren teknisk karakter. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunen for å utdype og yte veileding for å få ordnet de tekniske uoverensstemmelsene.

Kommuneplanens arealdel trekker, i følge kommunen, opp de store linjene for utvikling og bruk av arealer i Mandal kommune. Forholdet mellom utbygging og vern basert på målet om en bærekraftig utvikling løftes frem av kommunen som en hovedproblemstilling.

Kommunen trekker frem at de viktigste utfordringene den søker løst omfatter. Fremtidig E39 med tilførselsveier - Havne- og industriutbygging - Drikkevannforsyning - Energi og klima - Jordvernhensyn – Skipstrafikkled og småbåthavner – Gang- og sykkelveier – Områder for spredt boligbygging.

.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden