Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt oppstart av nytt nasjonalt næringshageprogram fra 1. juli 2011. Programmet vil ha en varighet over ti år. SIVA vil være nasjonal programoperatør, med fylkeskommunene og Kommunal- og regionaldepartmentet som programeiere. Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdskaping. Dette skal skje gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter.

En næringshage er et utviklings- og nyskapingsmiljø bestående av samlokaliserte bedrifter, som gjennom et eget selskap, Næringshagen AS, ønsker å videreutvikle kunnskapsarbeidsplasser i regionen. Næringshageprogrammet skal være med på å øke regionens attraktivitet og derigjennom tiltrekke seg høyt utdannende mennesker. Etablering av næringshagemiljø skal skje i nært samspill med fylkeskommunene med forankring i regionale behov og utfordringer.
Det er foreløpig lagt opp til tre utlysningsrunder hvor frist for henvendelse i første utlysningsrunde er 16. mai 2011. Ny utlysningsrunde vil være høsten 2011 og en utlysningsrunde våren 2012.

Mer informasjon: , se lenke: http://www.siva.no/internett/cms.nsf/pages/nyheter?Open&docid=8B7460BE6DA68E20C125788700384B61


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden