I forbindelse med mudringsarbeid i Lindebøkilen ved Flekkerøya i Kristiansand ble det på 1940-tallet funnet rester av et eldre fartøy. En klarte ikke å datere skipstømmeret av eik den gang. Stokkene ble imidlertid tatt vare på for seinere undersøkelser, og tømmeret har siden i fjor vært lagret på Bredalsholmen. Fylkeskommunen og Nationalmuseet i København gjør nå et forsøk på å datere vrakdelene ved hjelp av dendrokronologi.

Flekkerøy havn var lenge en av de viktigste havner på Agder for skipstrafikken mellom Nordsjøen og Østersjøen. Her kunne en hel orlogsflåte få plass, og det var gode ut- og innseilingsmuligheter. Det ble bygget flere festningsverk til forsvar av denne viktige havna, blant annet Gamleøya (1556), Fredriksholm (1655) og Batteriodden (1808). Lindebøkilen, der vrakrestene ble funnet, ligger på sørøstsiden av Flekkerøy havn.
Stokkene har nå vært lagret lenge og tidligere dateringsforsøk har ikke ført frem. Som ledd i et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Nationalmuseet i København blir skipstømmeret nå forsøkt datert ved hjelp av dendrokronologisk undersøkelse.

Grunnlaget for denne metoden er at trær av samme art vil vokse likt når de vokser under like betingelser. Det betyr at alle trær vil danne en bred årring i en god vekstsesong og en smal årring i en dårlig. Det gjør det mulig å utarbeide kurver for et landområde som viser variasjonen i tykkelsen av trærnes årringer gjennom de ulike år. En slik kurve kalles en grunnkurve og den kan rekke flere tusen år bakover i tid. Dermed kan årringene benyttes til datering og lokalisering av opphavsområde for gammelt tømmer.

Undersøkelsene ble foretatt på Bredalsholmen i mai 2011 av Niels Bonde og Claudia Baittinger fra Nationalmuseet i København og Gunnar Eikli fra Vest-Agder fylkeskommune. Prøvene ble innhentet blant annet ved at et tversnitt av stokkene ble saget ut for årringanalyse.


Kilde: Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter


av admin, publisert 26. mai 2011 | Skriv ut siden