Statens vegvesen bistår Vest-Agder fylkeskommune med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegvesenet har nå utarbeidet en fireårig asfaltplan for årene fra 2011 til 2014. I planen er det lagt til grunn at dagens bevilgning til reasfaltering videreføres. Dette betyr at det vil bli lagt i underkant av 100 kilometer ny asfalt på fylkesvegene per år. I planen er det tatt sikte på en større asfaltering i Hægebostad-, Audnedal- og Åseral kommuner i årene fra 2013 til 2014. Man vil også forsøke å koordinere reasfaltering med planlagte utbedringstiltak på fylkeveg 42 mellom Aust-Agder og Eiken. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok i dag asfaltplanen til orientering.

Det er flere kriterier som legges til grunn av i en asfaltplan. For det første vurderes spordybde, dette gjelder spesielt strekninger med høy årsdøgnstrafikk . Et annet viktig kriterium for reasfaltering er dekkeskader, dette gjelder både sprekker, krakelering og hull. Lapping av slike skader tar mye midler av det ordinære driftsbudsjettet. For å unngå slike skader anbefaler derfor Statens vegvesen et tykkere dekke på vegen på strekninger hvor dette er aktuelt. Dette gjelder også på vegstrekninger hvor det i dag kun er lagt ett lag med asfalt.

For at planlagte tiltakstrekninger skal kunne gjennomføres avhenger dette av blant annet asfaltpris – som igjen påvirkes av oljepris. Dersom noe uforutsett skulle skje med at asfaltprisene kan dette resultere i at planlagte strekninger blir utsatt i tid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer