Statens vegvesen bistår Vest-Agder fylkeskommune med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegvesenet har nå utarbeidet en fireårig asfaltplan for årene fra 2011 til 2014. I planen er det lagt til grunn at dagens bevilgning til reasfaltering videreføres. Dette betyr at det vil bli lagt i underkant av 100 kilometer ny asfalt på fylkesvegene per år. I planen er det tatt sikte på en større asfaltering i Hægebostad-, Audnedal- og Åseral kommuner i årene fra 2013 til 2014. Man vil også forsøke å koordinere reasfaltering med planlagte utbedringstiltak på fylkeveg 42 mellom Aust-Agder og Eiken. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok i dag asfaltplanen til orientering.

Det er flere kriterier som legges til grunn av i en asfaltplan. For det første vurderes spordybde, dette gjelder spesielt strekninger med høy årsdøgnstrafikk . Et annet viktig kriterium for reasfaltering er dekkeskader, dette gjelder både sprekker, krakelering og hull. Lapping av slike skader tar mye midler av det ordinære driftsbudsjettet. For å unngå slike skader anbefaler derfor Statens vegvesen et tykkere dekke på vegen på strekninger hvor dette er aktuelt. Dette gjelder også på vegstrekninger hvor det i dag kun er lagt ett lag med asfalt.

For at planlagte tiltakstrekninger skal kunne gjennomføres avhenger dette av blant annet asfaltpris – som igjen påvirkes av oljepris. Dersom noe uforutsett skulle skje med at asfaltprisene kan dette resultere i at planlagte strekninger blir utsatt i tid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer