-Demokratiet er avhengig av at alle stemmer i samfunnet blir hørt. Vi vet at det er stort samfunnsengasjement blant unge, men vi må bli flinkere til å trekke dem med også på de tradisjonelle arenaene for makt og innflytelse, sier KS-leder Halvdan Skard. Han sier at utredningen om unges makt og innflytelse som skal ferdigstilles i år, sammen med erfaringene fra prøveordningen med 16-åringer i lokalvalgene, kan gi verdifull kunnskap om de unges syn på sin rolle som aktive innbyggere. Det vil danne grunnlag for hvordan politikere og andre kan legge forholdene til rette for at ungdom kommer tidlig inn i beslutningsprosessene, spesielt i saker som vedrører barn og unge.

Utvalget som skal stå for utredningen er oppnevnt av BLD og ledes av Trond-Viggo Torgersen. Mandatet er vidt og sier blant annet: Målet er at spørsmål knyttet til unges makt og deltagelse i samfunnet blir utredet på en systematisk og kunnskapsbasert måte. Spesielt perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår skal ligge til grunn for arbeidet.

Et utgangspunkt kan være at unges eventuelle følelse av avmakt overfor et demokratisk system i stor grad er systemets egen utfordring. Utredningen kan bidra til at rammen unges engasjement blir tolket inn i, utvides til også å omfatte deltakelsesformer og temaer som ligger utenfor den tradisjonelle demokratiforståelsen.
demokratitorget banner


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden