Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni, å bevilge 300 000 kroner til drift av Lister kompetanse AS. En bevilgning til Lister kompetanse AS for 2011 vil bidra til å holde aktiviteten i gang til en har sikret en langsiktig og mer forutsigbar finansiering av selskapet.

Ved oppstart av Lister kompetanse AS var fylkeskommunen en økonomisk bidragsyter. Men de siste årene har inntektene kommet fra kommunene i Lister regionen, fra studieavgifter og fra Sørlandet kompetansefondet (SKF). Men i 2010 stanset SKF sine utbetalinger i påvente av en avklaring fra Stiftelsestilsynet. Dette har ført til en vanskelig økonomisk situasjon for Lister Kompetanse AS. Denne saken jobbes det med ved at eierforholdet endres slik at SKF kan utbetale midlene uten å komme i konflikt med stiftelsesreglene.

Lister kompetanse AS har på tross av stans i utbetalingene fra SKF hatt et godt aktivitetsnivå. De har bl.a gjennom samarbeid, sørget for at sykepleierutdanning og førskolelærerutdanning er tilbudt i regionen. Utdanning er et eget satsningsområdet i Regionplan Agder 2020. Et av hovedtiltakene under dette viktige satsningsområdet er: ” Det skal være gode og tilgjengelige tilbud innen etter- og videreutdanning innen et bredt spekter av fagfelt i hele Agder.” Lister kompetanse er en aktivitet som er med på å realisere dette tiltaket.
Lister Kompetanse banner

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden