Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag årsmelding for 2010 for Agder Kollektivtrafikk AS. Den viser at den samlede passasjerveksten i kollektivtransporten i Vest -Agder var på tre prosent i 2010. Trafikken på norske veier økte med 1,1 prosent i 2010 sammenlignet med året før. Selskapet hadde i 2010 driftsinntekter på vel. 275 millioner kroner. Driftskostnadene var på noe over 272 millioner kroner. Året endte med et med et driftsresultat på 3.258.566 kroner. Selskapets årsresultat for 2010 ble på 4.311.439 kroner som er avsatt i sin helhet til annen egenkapital.

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet 14. september 2007. Aksjene i AKT eies av Vest-Agder

buss
Ut 2010 var det AS Bussen som utførte busstransport i Kristiansandsregionen.
fylkeskommune (66 prosent) og Kristiansand kommune (34 prosent).

Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper.

Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenelig måte. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2011 | Skriv ut siden