NAV i Lyngdal søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til et treårig prosjekt ”Lyngdal for alle”. Hovedmålet for prosjektet er å bedre betingelsene for integrering og inkludering av innvandrere i Lyngdal kommune og Listeregionen. Innvandrere fra ”Ikke-vestlige” land er hovedmålgruppe for prosjektet, men det retter seg også mot innflyttere generelt. Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal bidra med et tilskudd på 250.000 kroner. Prosjektstøtten skal brukes i skoleåret 2011-12. Det forutsettes at fylkeskommunen blir representert i styringsgruppen for prosjektet.

Lyngdal kommune har over tid hatt betydelige utfordringer i forhold til integrering og inkludering av innvandrere i kommunen, ikke minst gjelder dette i ungdomskullene. Høsten 2010 bosatte kommunen ti unge enslige flyktinger under 18 år, og dette forsterker behovet for tydelige og målrettede tiltak. NAV Lyngdal ser behov for en innsats som er mer omfattende og helhetlig enn det de selv har kapasitet til å drive, og ønsker derfor å etablere et prosjekt som kan prøve ut ulike tiltak og metoder for å styrke integreringsarbeidet. I denne sammenhengen er det behov for å engasjere en prosjektleder i full stilling, som kan samordne og drive frem de ulike tiltakene.

Hovedmålet skal nås gjennom systematisk arbeid hovedsakelig på tre områder:
- Koordinering av eksisterende aktivitet for å effektivisere hjelpeapparatet.
- Oppstart og drift av aktiviteter som bidrar til bedre betingelser for integrering og inkludering.
- Utvikling av en modell som kan brukes kommunalt, regionalt og eventuelt nasjonalt.

Prosjektet ønsker å bli et senter for kunnskap, og vil opprette en faggruppe som kan være ansvarlig for å arrangere en årlig konferanse eller temadag med søkelys på prosjektets målgruppe og målsetting.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden