Dei to fylkeskommunane blir varsla om dette i brev. Regjeringa og fylkeskommunane har vore opptekne av å avklare dette før folkeavstemminga til hausten.

Når det gjelder NAV spesielt, så skal fylkestingsvedtaka si fordeling vege svært tungt som utgangspunkt for ei balansert fordeling. Fordelinga av personale i gjennomføringsprosessen må likevel ikkje vere til hinder for at personell med rett kompetanse blir lokalisert ut frå omsynet til å ivareta god kvalitet på tenestene til innbyggjarane. Fordelinga av institusjonar mellom dei to fylka skal skje slik at omsynet til effektiv drift og god kvalitet i oppgåveløysninga blir ivareteke på ein god måte.

Brev til fylkeskommunane


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden