Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge 200 000 kroner for å utrede muligheten for å etablere et Naturbasert Folkehelseakademi og en modell for et slikt akademi i regionen. Det er Midt-Agder Friluftsråd v/ daglig leder Per Svein Holth som har søkt om tilskuddet. Idéen om et ”Naturbasert folkehelseakademi” er fremkommet i diskusjoner mellom ulike aktører i Vest-Agder og i Tyskland. Disse er Vest-Agder Fylkeskommune, Universitetet i Agder, Universitetet i Hamburg, Søgne kommune og Midt-Agder Friluftsråd.

I de fleste moderne samfunn regner man med at ca 2/3 av befolkningen er fysisk inaktive i større eller mindre grad, noe som medfører ulike livsstilsrelaterte helseproblemer. WHO deklarerte allerede i 1996 fysisk inaktivitet som den største og farligste enkeltfaktor for livsstilssykdommer

Begrepet ”folkehelse” er blitt mer og mer aktualisert de senere år, senest med ny folkehelselov, hvor det legges opp til nye og utvidede oppgaver for kommuner og fylkeskommuner.

I prosjektet ønsker man å rette seg mot den store gruppen som ikke driver aktiv trening eller er med i organisert idrett. Tilbud som går på aktivitet i hverdagen, i fritiden og i arbeidslivet, vil være sentrale.

Et Naturbasert Folkehelseakademi skal formidle praktisk og teoretisk kompetanse til utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter.Kompetanseutvikling, læring og aktiviteter rettet mot enkeltpersoner, bør også bli en del av tilbudet i et Naturbasert Folkehelseakademi.
Midt-Agder regionen har svært gode forutsetninger for naturbaserte aktiviteter, med korte avstander mellom hav og hei. I korte perioder av året er Midt-Agder regionen base for tyske studenter som lærer om og praktiserer aktiviteter som faller inn under overnevnte begreper. En videreutvikling med utgangspunkt dette vil stå sentralt i forprosjektet.

Prosjektet vil berøre flere av tiltaksområdene i ”Handlingsprogram for folkehelse og levekår i Agder 2010 – 2013” jfr. punkt om fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet m.v. Prosjektet kan derfor bidra til å nå sentrale mål i ”Felles plan folkehelse og levekår i Agder”.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden