Han understreker at denne saken er spesiell. Solheim framhever at offentlige myndigheter må passe på at slike feil som er gjort i Kristiansand ikke gjentas i framtiden. Både kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet kan kritiseres for manglende oppfølging i denne saken.

Miljøverndepartementet tillater ikke ny utbygging i 100-metersbeltet på Flekkerøya, slik Kristiansand kommune ønsker. –Det er i dag flere hundre sjøboder på Flekkerøya, og disse opptar allerede en stor del av strandsonen. For å ta vare på landskap, friluftsliv og ferdsel må vi unngå at enda mer av strandsonen bygges ned, sier Solheim.

Departementet godkjenner heller ikke Kristiansand kommunes ønske om at eksisterende sjøboder omreguleres til fritidsboliger. –Jeg er opptatt av at allmennheten sikres best mulig tilgang til strandsonen. En sjøbod privatiserer omgivelsene i mindre grad enn en fritidsbolig og gjør det mulig med vanlig ferdsel så lenge det ikke er til plage for eieren, sier Solheim.
Når det gjelder den videre oppfølgingen av kommunedelplanen skiller Miljøverndepartementet mellom historiske sjøboder og sjøboder som er oppført etter 1995. Det er om lag 4-500 sjøboder på Flekkerøya, og størsteparten av sjøbodene har utgangspunkt i fiske. En sjøbod var et hus for oppbevaring av redskap. Det var ikke uvanlig at fiskerne overnattet i sjøboden under landligge.

I dag har de historiske sjøbodene mistet sin opprinnelige funksjon, og mange av dem er gradvis tatt i bruk som fritidsboliger. Denne utviklingen har skjedd over lang tid uten at offentlige myndigheter har grepet inn. Miljøverndepartementet mener at dette gir grunnlag for at kommunen kan gi dispensasjon for innredning av kjøkken og eventuelt soverom i historiske sjøboder, samt bruk av sjøboden utover å være oppbevaringsplass.

– Hvis ikke historiske sjøboder blir tatt i bruk, vil de forfalle. Det vil være uheldig. Derfor åpner vi for å ta vare på en historisk tradisjon, men bygningene skal fortsatt ha status som sjøboder. Avgjørelsen i Flekkerøya-saken vil ikke gjøre det lovlig å bruke eller innrede naust og uthus til fritidsboliger andre steder langs kysten. Ved hjelp av kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene skal vi unngå at den uheldige praksisen som har fått lov til å utvikle seg i Kristiansand gjentas andre steder, sier Solheim.

For sjøboder som er bygd etter 1995 forutsetter Miljøverndepartementet at Kristiansand kommune undersøker hver enkelt sak for å se om sjøbodene blir brukt i strid med tillatelsen. Hvis noen har fått godkjent bygging av sjøbod, og byggesøknaden viser en bygning uten rominndeling og kjøkkeninnredning, vil kommunen kunne pålegge eieren å fjerne innredning som er i strid med dette. Alternativt kan kommunen etter en konkret vurdering gi dispensasjon. Det er viktig at kommunen behandler alle sammenlignbare enkeltsaker på en rettferdig måte.

Departementet framhever at kyststi er et viktig element i kommunedelplanen, og forutsetter at kyststien på Flekkerøya blir gjennomført.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden