Stedsutvikling – Medvirkning – Sosiale møteplasser (SMS) er et Interreg IVA prosjekt. Det er et kunnskapsprosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. Et sentralt spørsmål i prosjektet vil være: Hvordan skapes sosialt holdbare steder hvor folk kan leve et godt og helsefremmende liv? I Kattegat-Skagerak (KASK) regionen gjennomgår byene store og likeartede forandringer med økt fokus på byen som plattform for tilvekst og regional utvikling. For å sikre en positiv byutvikling er det viktig at områdene er preget av bredt engasjement, samt avspeiler sosialt og kulturelt mangfold.

eu-InterregIVa-logo.jpg

"Tilrettelegging for økt friluftsliv i Kristiansand by" er Vest-Agders tema for deltakelse i det nordiske SMS-prosjektet. Vest-Agder Fylkeskommune deltar som norsk prosjekteier og Kristiansand kommune er lokal samarbeidspartner. Gjennom prosjektet ønsker man å bidra til en integrering av den sosiale dimensjonen og folkehelsespørsmål i byplanprosesser, samt videreutvikle metoder for innbyggermedvirkning i stedsutvikling. Prosjektet har følgende fokusområder: 1. Folkehelse, kulturmiljøer/-arenaer og friluftsliv i byen 2. Videreutvikle metoder for medvirkning i byplanlegging 3. Sosial konsekvensutredning Partnere i det treårige prosjektet er Göteborg Stad og Halmstad kommune i Sverige, Vest-Agder fylkeskommune og kommunene Kristiansand og Fredrikstad i Norge. SMS-prosjektet er delvis finansiert gjennom EUs regionale utviklingsfond Interreg IV-A og norske Interreg-midler. For mer informasjon, se http://www.smsprosjektet.no/

Fra menyen til høyre kan du laste ned brosyrer om SMS-prosjektet.

sms-Logo.jpg