Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt. Forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstvilkår. Hensynet til landbruket understrekes og det forventes at man i planleggingen legger til rette for å nå målsettingene på de ulike områdene.

Forventningene viser til at det er et mål å legge til rette for økt verdiskaping og sysselsetting gjennom etablering av ny næringsvirksomhet i tilknytning til landbrukets ressurser. Satsinger knyttet til grønt reiseliv, ”Inn på tunet”, mat med lokal identitet og energiproduksjon har stort vekstpotensial og berører flere sektorer. Det er også et mål å opprettholde et bærekraftig skogbruk over hele landet som gir grunnlag for verdiskaping, attraktive arbeidsplasser og som sikrer rekruttering.

Videre forventer Regjeringen at:

-fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.

-fylkeskommunene og kommunene bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, natur- og friluftsområder. Regionale planer bør angi verdifulle landbruksarealer og gjennom langsiktige utbyggingsstrategier trekke klare grenser mot jordbruksarealer og overordnet grøntstruktur.

-planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø.

-fylkeskommunene gir innspill til transportetatenes utredninger av transportbehov, blant annet som grunnlag for å prioritere transporttilbud som kan dreie ny utbygging mot områder med færre arealkonflikter.

-planleggingen bidrar til å opprettholde og videreutvikle landbruket og landbruksbasert foredlingsvirksomhet.

-fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen bidrar til å opprettholde et bærekraftig skogbruk over hele landet.

-reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen.

Det er første gang regjeringen utarbeider et slikt forventningsdokument etter plan- og bygningsloven. Heretter skal dette gjøres hvert fjerde år. De nasjonale forventningene skal følges opp i regionale og kommunale planstrategier som skal utarbeides etter lokalvalget i høst. Forventningene er også retningsgivende for regionale og kommunale planer.

Les mer om Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2011 | Skriv ut siden