Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel var 16 milliarder kroner i 2010, opp 4,5 milliarder fra 2009, viser Kostratall fra Statistisk Sentralbyrå. Om lag 11 milliarder kroner gikk til kollektivtrafikk, resten til fylkesveier. Kommunenes samlede brutto utgifter var 6,1 milliarder, hvorav 5 milliarder gikk til vei. Fylkeskommunenes samlede utgifter til kollektivtrafikken økte med nesten 2 milliarder kroner i 2010. Fergerutene stod for nesten 1,3 milliarder av denne veksten. De samlede utgiftene til drift og vedlikehold av fylkesveinettet økte med 2,6 milliarder kroner, eller 110 prosent fra 2009 til 2010.

Kollektivtransport

Fylkeskommunenes utgifter ved kjøp av transporttjenester for båtruter, sporveier og forstadsbaner og buss, er ikke direkte berørt av forvaltningsreformen. Mens fylkeskommunens brutto driftsutgifter utgjorde om lag 1,1 milliarder kroner til båtruter og 1,5 milliarder til sporveier ogNettbusser forstadsbaner i 2010, la busstrafikken beslag på nesten 6,3 milliarder kroner. Det er en vekst på nesten 9 prosent fra 2009. Beløpet omfattet nesten 40 prosent av fylkeskommunens samlede brutto utgifter til samferdselsformål i 2010.

62 prosent vekst i fylkesveinettet

Forvaltningsreformen førte til at landets fylkesveinett økte med om lag 17 000 kilometer, til nesten 44 300 kilometer, fra 2009 til 2010. Fylkeskommunes samlede utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveiene utgjorde 4,9 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer 110 400 kroner i gjennomsnitt per kilometer. Dette var 25 000 kroner mer per kilometer enn året før. Også denne sammenligningen blir ikke helt dekkende da de ”øvrige riksveiene” som fylkeskommunen overtok ansvaret for 1. januar 2010 vil ha strengere krav til drift, vedlikehold og investeringer enn de gamle fylkesveiene. Mer trafikk, og ikke minst næringslivets krav til framføring av sine transporter, er større utfordringer for de nye fylkesveiene. Dette vil medføre at også gjennomsnittskostnaden per meter vei for samtlige fylkesveier øker som en følge av forvaltningsreformen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juli 2011 | Skriv ut siden