Fylkeskonservatoren har siden 2009 samarbeidet med bl.a. stiftelsen Heritage of Millennia i Ukraina og professor Igor N. Khrapunov om arkeologiske undersøkelser i Zujadalen øst for Simferopol på Krim. I dette området ligger gravfeltet Niezats, der det siden 1996 er blitt foretatt årvisse utgravninger. Hittil er ca. 460 graver fra romersk jernalder blitt undersøkt. Vårt fokus er registreringer og utgravninger knyttet til de omfattende systemene av oldtidsveier som finnes i gravfeltets nærområde.

Hulvei ved Neizats, KrimSomrene 2010 og 2011 foretok vi systematiske registreringer av de mange hulveiene i området. I 2011 gjennomførte vi dessuten søk med metalldetektor i deler av området. To funn kan knyttes til eldre veifar: En romersk bronsemynt fra keiser Constantius Chlorus (250-306) og en tatarisk mynt fra 1300-tallet. Funnene viser at veisystemet i dalen har meget stor tidsdybde, og at deler av det trolig har vært benyttet allerede mens gravfeltet var i bruk.
I 2012 planlegges mindre utgravninger i deler av veissystemet. Videre bygger vi opp et GIS (geografisk informasjonssystem) for området.
Detektorsøk ved Niezats, Krim, juli 2011Zujadalen har en kompleks bosetningshistorie. Gjenstandsfunnene fra Niezats viser at opprinnelige nomadefolk som sarmater og alaner var bosatt i området i yngre romertid, mens boplassfunnene fra nærområdet indikerer at det også fantes en sen-skytisk jordbruksbefolkning her. I middelalderen har dalen vært relativt tett befolket av et tredje opprinnelig nomadefolk, tatarene. På 1700-tallet slo tidligere tyske leiesoldater seg ned flere steder i dalen, bl.a. i Niezats og den nærliggende landsbyen Friedental. Etter Krimkrigen (1853-1856) ble deler av den krimtatariske befolkningen fordrevet fra området, og i kjølvannet av 2. verdenskrig ble såvel krimtatarer som etniske tyskere fordrevet av sovjetiske myndigheter. Mange landsbyer ble forlatt i den forbindelse, mens andre fikk ny befolkning og nye, russiske navn.
Romertidsfunn i magasinet på museet i KhersonessosFunnene fra gravfeltet ved Niesatz viser at det i romertid fantes kulturforbindelser mellom Svartehavsområdet og det skandinavisk-baltiske området. I oktober 2010 arrangerte prosjektet en internasjonal arkeologikonferanse med fokus på dette temaet. Konferansen gikk av stabelen i Gaspra ved Svartehavet, og samlet ledende romertidsforskere fra Øst- og Vesteuropa. Konferansepublikasjonen utkommer høsten 2011.
Andre delprosjekter dreier seg om studiestipender til håndplukkede phd-studenter fra Ukraina som tar for seg skandinavisk arkeologisk materiale, oversettelse av sentral arkeologisk litteratur fra russisk til engelsk og restaurering og tilrettelegging av utvalgte fornminner.

av admin, publisert 6. juli 2011 | Skriv ut siden