Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved fylkesvei 751 og fylkesvei 802 opptas også som fylkesvei sammen med hovedparsellen. Hægebostad og Kvinesdal kommuner dekker kostnader til nødvendig grunnerverv og eventuell utløsning av økonomiske krav fra private grunneiere. Vest-Agder fylkeskommune overtar drift- og vedlikeholdsansvaret fra og med 15.oktober 2011.

Utbedring og omklassifisering til fylkesvei er en del av Listerpakken. Utbedringen skal gjennomføres i tråd med de økonomiske rammene som er satt av til prosjektet. For at parsellen Bakken – Moi skal fremstå som en sammenhengende forbindelse til annen fylkeskommunal vei er det naturlig at også parsellene på hver side av Bakken – Moi omklassifiseres.

Veistrekningen Bakken - Moi skal etter overdragelsen utbedres for 11,4 millioner kroner, fordelt på 50 prosent bompenger fra Listerpakken og 50 prosent tilskudd fra de to kommunene. Denne summen er ikke tilstrekkelig til å dekke asfaltering av hele strekningen. Dette innebærer at en strekning på i underkant av seks kilometer ikke vil få asfaltdekke i forbindelse med utbedringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer