Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere krever en kraftfull satsing på utbygging av infrastruktur på samferdselsområdet. Det vil , slik de ser det, være det viktigste tiltaket for å sikre effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner, og et konkurransedyktig næringsliv over hele landet. En kraftig vekst i bevilgninger til drift og utbygging av kollektivtrafikk må også på plass for å kunne sikre at utviklingen skjer på en mest mulig miljøvennlig måte. Kollegiet forventer at staten øker ambisjonsnivået for utbygging av gode samferdselsløsninger, og følger dette opp i statsbudsjettet i 2012 og påfølgende budsjetter. Når Nasjonal Transportplan for perioden 2014 til 2023 legges frem, må denne presentere nye, troverdige løsninger for å finansiere en mye raskere realisering av slike prosjekter, påpeker kollegiet enstemmig i en uttalelse fra deres sommersamling i Vest-Agder denne uken.

De viser i uttalelsen til at fylkeskommunene over lengre tid har vist stor politisk vilje til å prioritere samferdsel innenfor sine budsjetter. Dette er ikke minst demonstrert gjennom den opprioriteringen av vegvedlikehold – og investeringer som er foretatt etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for 17 000 km veg fra staten fra 1. januar 2010

Kollegiet peker også på at det i dag tar alt for lang tid å realisere viktige samferdselsprosjekter på grunn av unødvendig omstendelige planleggings- og vedtaksprosesser. Selv de mest ukompliserte prosjekter vil minst kreve om lag fem år før de kan realiseres – mens en gjennomsnittlig planprosess tar om lag ti år.

Oppsummert oppfordrer kollegiet Regjeringen til å:

-Sette av ekstra midler i statsbudsjettet 2012 til å styrke fylkeskommunenes forutsetninger for å utvikle kollektivtilbudet
-Fremme forslag i Nasjonal Transportplan 2014-23 om en varig og troverdig mekanisme for drifts- og investeringstilskudd til samferdselsprosjekter (veg, bane og andre kollektivløsninger)
-Gi fylkestingene fullmakt til selv å fatte endelige vedtak om bompengefinansiering av fylkesveger
-Forenkle pålagte planprosesser for utbygging av veg og bane

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer