-Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal fungere som et styringsredskap for kommunens politikk på feltet. Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 imøtekommer ikke dette. Ut fra minstekravene til Kulturdepartementet kan ikke Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 godkjennes. Det anbefales at det arbeides videre med planen, uttaler fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel areal og miljø i et vedtak i forbindelse med behandling av planforslaget i dag.

For å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - spillemidler, må hver enkelt kommune ha en oppdatert kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas av kommunestyret. Planarbeidet skal skje etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunen kan enten utarbeide en egen plan eller innarbeide temaene i en mer omfattende kommunal plan. Planens fireårige prioriterte handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert år. Planen skal revideres med fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningsloven minst en gang i løpet av hver valgperiode, og dersom det gjøres vesentlige endinger i planen.

Planen mangler i følge saksfremlegget blant annet følgende:
• Målsetting for kommunens satsning på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
• Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
• Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
• Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg.
• Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.
• Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder i relevante kart.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer