Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen kan vokse fra under fem millioner i dag til over seks millioner innbyggere i januar 2030. Det er mindre enn 20 år til. Det meste av veksten kommer i og rundt de største byene, og vil gi to millioner flere reiser daglig. Dersom kollektivtrafikken ikke tar store deler av denne veksten, vil miljø- og køproblemene i byene øke dramatisk, med betydelige fremkommelighetsproblemer både for næringslivet og privatpersoner. NHO og KS ved deres administrative direktører henholdsvis John G. Bernander og Sigrun Vågeng tar derfor til orde for en dobling i kollektivtrafikken frem til 2030. Da må bevilgningsnivået økes betydelig.

De peker på at det i dag tar altfor lang til å realisere kollektivtiltak. -Dagens planprosesser ved

Sigrun Vågeng ,direktør i KS
Sigrun Vågeng
større samferdselsprosjekter tar i gjennomsnitt nesten ti år. Her må både stat, kommuner og fylkeskommuner bidra til tidsbesparelser gjennom enklere og mer samordnede planprosesser. Helhetlig prosjektfinansiering er også avgjørende for at store samferdselsprosjekt ikke skal stoppe opp i påvente av årlige bevilgninger.

John G Bernander
John G. Bernander
-Stortinget vedtok i klimaforliket at Norge i 2030 skal være klimanøytralt. Når det settes et så ambisiøst mål er det avgjørende at det følges opp med effektive og realistiske tiltak, som også gir tilsvarende kutt i globale klimautslipp. Uten nye tiltak vil klimautslipp fra transportsektoren fortsette å vokse, og gjøre Stortingets vedtatte klimamål umulig å innfri. En klar økning i kollektivtransportens markedsandel av arbeidsrelaterte reiser på bekostning av privatbil er tvingende nødvendig for å innfri klimamålsetningene- skriver de to.

Regjeringen har varslet at ny Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2023 skal legges fram vinteren 2013. NHO og KS forventer at denne vil signalisere en kraftig forsterket satsing på investeringer i og drift av kollektivtrafikk, men dette haster. Derfor er det nødvendig med en ekstra kollektivsatsing også i forslaget for statsbudsjett i 2012, konkluderer Bernander og Vågeng.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2011 | Skriv ut siden