I forbindelse med årets utlysning av muligheter for å søke forskningsmidler avholder Regionale forskningsfond Agder informasjonsmøte torsdag 8. september fra klokken 13.30 til 15.00 på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand. Møtet holdes i auditorium B 1001. På møtet vil styreleder Knut Brautaset informere om fondet og dets strategi. Daglig leder Bodil Lindestad vil redegjøre for høsten utlysninger og regionansvarlig Siren Neset fra Norges forskningsråd vil bidra med tips til søknadsskriving.

I 2010 ble det etablert syv regionale forskningsfond i Norge. Hovedmål med forskningsfondene er:
- Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.
- Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene.
- Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.
- Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

Fondsregion Agder består av Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Midlene til de syv fondene består av avkastningen fra et statlig fond på 6 milliarder kroner. I 2010 fikk Regionale forskningsfond Agder tildelt 13,256 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg fikk fondet på Agder en ekstrabevilgning fra den såkalte 15 potten -potten, som skal stimulere til kvalitet og samarbeid mellom fond. Bevilgningen fra den potten var på 1,991 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2011 | Skriv ut siden