Fylkestingene i Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark vedtok i 2008 at det skulle lages en regional plan for heiområdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Med grunnlag i vedtaket ble det utarbeidet et planprogram som ble vedtatt våren 2010 i fylkestingene. Fylkeskommunene har satt ned et styre til å utarbeide et forslag til plan, i samsvar med vedtatt planprogram. Styret består av ordførere fra 18 kommuner og fylkesordførere fra fire av de fem berørte fylkeskommunene. Fylkesordfører Thore Westermoen har sittet som leder av styret for utarbeidelse av planforslaget. Et høringsutkast ble vedtatt enstemmig av ”Heiplanens” styre 23. mai. Styret anbefalte at det blir lagt ut til høring. Det er fylkesutvalgene som avgjør om det skal ut på høring. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i dag fylkesutvalget om å fatte et slikt vedtak.

Hovedintensjonen med planen er å sikre tilstrekkelige og varige leveområder for villreinen. Dette er et klart uttrykt nasjonalt mål. Plangrepet for å fylle målet er å bruke plan- og bygningsloven i en regional planprosess, og fastsette et nasjonalt villreinområde der villreinens interesser skal ha prioritet, samt områder der villreinens interesser skal være avklart. Planen inneholder retningslinjer som skal sikre en helhetlig arealforvaltning, og et bruk og vern perspektiv på arealressursene i og utenfor det nasjonale villreinområdet.

Villreinen har en sentral plass i norsk natur, og det er et nasjonalt mål at villreinens leveområder skal sikres. Godkjenning av en regional plan gjør at det nasjonale målet om sikring av villreinens leveområder også blir et viktig regionalpolitisk mål.

Høringsfristen settes til 15. november 2011.

Alle styredokumenter, rapporter, kart med mer er tilgjengelige på prosjektets hjemmeside www.heiplanen.no.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer