Fylkesutvalget vedtok i dag at et høringsutkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 15. november. Hovedintensjonen med planen er å sikre tilstrekkelige og varige leveområder for villreinen. Plangrepet for å fylle målet er å bruke plan- og bygningsloven i en regional planprosess, og fastsette et nasjonalt villreinområde der villreinens interesser skal ha prioritet, samt områder der villreinens interesser skal være avklart. Planen inneholder retningslinjer som skal sikre en helhetlig arealforvaltning, og et bruk- og vern perspektiv på arealressursene i og utenfor det nasjonale villreinområdet.

Arbeidet med planen har pågått siden 2008 da fylkestingene i Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark vedtok at det skulle lages en regional plan for heiområdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Det ble nedsatt et styre bestående av ordførere fra 18 kommuner og fylkesordførere fra fire av de fem berørte fylkeskommunene til å utarbeide et forslag til plan. Fylkesordfører Thore Westermoen fra Vest-Agder har ledet styret.

Villreinen har en sentral plass i norsk natur, og det er et nasjonalt mål at villreinens leveområder skal sikres. Godkjenning av en regional plan gjør at det nasjonale målet om sikring av villreinens leveområder også blir et viktig regionalpolitisk mål.
Alle styredokumenter, rapporter, kart med mer er tilgjengelige på prosjektets hjemmeside www.heiplanen.no.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer