Farsund kommune ble i dag tildelt/forskuttert 150 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune til kjøp av en eiendom på Østhasselstrand i Farsund. Fylkeskommunen mener at eiendommen er svært viktig for å kunne legge til rette for økt friluftsliv i området. Parkeringsutfordringene er i dag en begrensende faktor for bruken av området med gjennomgående kyststi, og det bør derfor legges til rette for en løsning på dette. Eiendommen, som fylkeskommunen nå bidrar til å få kjøpt, skal blant annet benyttes til parkering, tursti, fugletårn, informasjon.

Farsund kommune har søkt Direktoratet for naturforvaltning om tilskudd for å kjøpe eiendommen for å sikre arealet som et statlig sikret friluftsområde. På grunn av en svært begrenset budsjettramme har imidlertid direktoratet valgt å overføre årets søknader til behandling i 2012. Dette medfører at Farsund kommune har fått utfordringer med å gjennomføre kjøpet av eiendommen. De søker derfor om støtte/forskuttering fra Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkesutvalget setter som vilkår at dersom kommunen får innvilget sin søknad om støtte fra Direktoratet for naturforvaltning, skal tilsvarende sum av midlene fra Vest-Agder fylkeskommune omdisponeres til tilrettelegging av området. Det stilles da krav om en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet. Det skal lages en enkel forvaltningsplan i tråd med Direktoratet for naturforvaltning sin mal for statlig sikrede friluftsområder. Eventuelle ubrukte midler tilbakeføres til Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden