Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forslag om kommunedelplan for Lyngdal Vest til offentlig ettersyn. Kommunens hovedmål med planen er å avklare særlige verdifulle naturområder som skal være inngrepsfrie områder tilgjengelige for allmennheten. Videre skal den avklare behov for nye utbyggingsområder for spredt og konsentrert utbygging hovedsakelig til fritidsformål, og lokalisering av slik bebyggelse. Om mulig også lokalisering av tilhørende båtplasser. Planen skal også tilrettelegge for friluftsliv i form av blant annet stier og badeplasser og ta vare på eksisterende lokaliseringer for utøvelse av friluftsliv. Og i tillegg skal den ivareta eksisterende boligstruktur og avklare behov for boligarealer i fremtiden. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anså det onsdag som viktig at Lyngdal kommune utarbeider en slik plan, men reiste imidlertid innsigelse til enkelte arealdisponeringer.

Bakgrunnen for planarbeidet er utbyggingsinteresser og behov for få en overordnet avklaring av arealbruken i området. I planforslaget legges det opp til ni nye områder for fritidsbebyggelse. Det åpnes for to nye områder for spredt boligbebyggelse.. Det legges opp til et stort område for spredt hyttebebyggelse. Det er videre inntatt et større område for næringsbebyggelse og et område for småbåtanlegg.

Hovedutvalget besluttet, mot stemmene fra Frp, at fylkeskommunen reiser innsigelse til et foreslått industri-/næringsområde lokalisert mellom Sådeland og Vestre Eikeland, vest for Møska og vest for E-39. Dette begrunnes manglende tilknytning til eksisterende næringsbebyggelse samtidig som området byr på store infrastrukturmessige utfordringer. Fylkeskommunen viser til at kommunen har prioritert Herdalen-området som overordnet lokalisering for ny tyngre næringsvirksomhet.

Hovedutvalget reiste videre, mot stemmene fra H og Frp, innsigelse til et nytt hytteområde ved Solskår og en småbåthavn lokalisert i ei bukt øst for Asperøy. De aktuelle delfeltene inngår i et større område med friluftsinteresser av regional karakter. Dersom det nå åpnes for utbygging i området vil dette kunne gi uheldige føringer for arbeidet med regional plan for idrett og friluftsliv.

av admin, publisert 21. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer