Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter samt andre interessenter, melder Statens vegvesen på nett. Høringsmaterialet består av det faglige grunnlaget og en faglig anbefaling fra Statens vegvesen Region sør om hva vegvesenet mener er den beste løsningen for Kristiansandsregionen. Høringsfristen er 1. november.

Det er utarbeidet en hovedrapport og en kortversjon. Underlagsmaterialet er 13 delrapporter. Alle rapportene unntatt rapporten "Innspill til tiltak og konsepter" finnes nederst på denne siden. Den siste rapporten ferdigstilles innen 5. september og blir da lagt ut påvegvesenets nettsider.

For å informere om utredningen holdes det åpnet informasjonsmøte på Radisson Caledonien Hotel onsdag 28. september kl. 1800.

Høringsuttalelser sendes Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL, eller via e-post til firmapost-sor@vegvesen.no. Alle høringsuttalelser bes merket ”KVU Kristiansand – høring”.

Spørsmål angående rapportene og høringen kan rettes til:
gunnar.ridderstrom@vegvesen.no mobil 90 85 84 43
eva.preede@vegvesen.no mobil 48 25 59 29

Last ned

- Høringsbrev.pdf- Kortversjon.pdf- Hovedrapport.pdf- Trafikkundersøkelse.pdf- Verksted 1.pdf- Verksted 2.pdf- Verksted 3.pdf- Trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger prissatte virkninger.pdf- Samfunnsøkonomiske beregninger ikke prissatte virkninger.pdf- Risiko- og sårbarhetsanalyse samfunnssikkerhet.pdf- Risiko- og sårbarhetsanalyse trafikksikkerhet.pdf- Diskursanalyse.pdf- Regionale virkninger.pdf- Kostnader.pdf- Vedlegg kostnader.pdf- Gående i vestre del av Kvadraturen.pdf


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden