Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har gått sammen om å utarbeide en melding til henholdsvis bystyret og universitetsstyret om universitetsbyen Kristiansand. Hensikten med meldingen er å skape grunnlag for kommunens og kunnskapsinstitusjonenes samarbeid om noen felles langsiktige mål, i samsvar med kommuneplanen for Kristiansand og universitets strategiske målsettinger, og være et virkemiddel for å bidra til realisering av disse overordnede planene. Vest-Agder fylkeskommune er invitert til å komme med synspunkter på meldingen. Da fylkesutvalget i dag avga fylkeskommunens uttalelse ble det som et hovedpunkt foreslått at Kristiansand og UiA sine roller som regionale utviklingsaktører bør løftes enda tydeligere fram innledningsvis i meldingen. Det ble også bestilt en tilsvarende melding om samarbeidet mellom universitetet og fylkeskommunen.

Fylkesutvalget peker på at når målene for samarbeidet mellom Kristiansand og universitetet trekkes opp, bør Regionplan Agder 2020 og Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder nevnes sammen med kommuneplanen for Kristiansand og universitetets strategiske målsettinger.

På bakgrunn av regionens likestillingsutfordringer, og UiAs positive satsing på et eget likestillingsstudium og Senter for likestilling, foreslår fylkesutvalget at meldingen trekker fram dette viktige samfunnsutviklingsfeltet. Det kunne med fordel, slik fylkesutvalget ser det, formuleres et mål om at universitetet tar en nasjonalt ledende rolle på dette feltet

Fylkeskommunen støtter anbefalingen om at ”samarbeidet mellom utdanningene og arbeidslivet videreutvikles” .Fylkesutvalget peker på at universitetsmeldingen likevel kunne vært tydeligere med hensyn til spørsmålet om hvordan samarbeidet mellom universitetet og Kristiansand kommune kan bidra til nyskaping og nyetableringer. Det bør for eksempel være et viktig mål at det i mye større grad legges til rette for at studenter kan etablere egen virksomhet i regionen etter avsluttet utdanning.

Fagskoletilbudet bør også nevnes spesielt i forbindelse med omtalen av etter- og videreutdanning.Universitetet i Agder Fagskolen tilbyr utdanning i områder mellom videregående opplæring og høyere utdanning. Denne utdanningstypen er i framgang både nasjonalt og internasjonalt, og vil dekke viktige etterutdanningsbehov for fagarbeidere i privat og offentlig sektor.

Når det gjelder mål og relevans i studier bør en være mer ambisiøst. Det bør omformuleres til at UiAs studieportefølje ikke bare har nasjonal, men også internasjonal relevans Det kunne dessuten formuleres som mål å etablere flere nye studietilbud i samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor i regionen, på lik linje med det som ble gjort på mekatronikk. Fylkesutvalget understreker i den sammenheng det som står i Regionplan Agder 2020 at ”det er viktig å utvikle utdanningstilbud som møter det regionale næringslivets behov.”

Fylkesutvalget ser det som positivt at betydningen av et godt busstilbud mellom Campus Kristiansand og Campus Grimstad er tatt opp som prioritert mål i universitetsbymeldingen, fordi dette er viktig for å knytte de to campusene tettere sammen og gjør det lettere for studenter som har fag både i Kristiansand og i Grimstad.


av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2011 | Skriv ut siden