Knutepunkt Sørlandet har søkt Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om midler over tre år til deltakelse i Interreg IVB prosjektet iAge. Begrunnelsen for søknaden er at budsjettet for norsk statlig medfinansiering til Interreg IVB Nordsjøprogrammet er oppbrukt. Interreg er EUs program for grenseoverskridende regional utvikling. Målsettingen med iAge-prosjektet er å forbedre livskvaliteten i regioner som har en aldrende befolkning gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med 34 000 Euro, tilsvarende 255 666 kroner for 2012. Det tas sikte på en tilsvarende bevilgning for 2013 og 2014. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune også bidrar.

Prosjektet har partnere - hovedsakelig regionale myndigheter og universiteter - fra Nederland, Norge, Skottland, Sverige, Belgia og Danmark. Sentralt i prosjektet står behovet for å utnytte de eldre som en ressurs på to områder. Det ene området går på å øke den aktive deltakelsen og produktiviteten til eldre i forhold til arbeidsmarkedet herunder frivillig arbeid. Det andre er å stimulere til bruk og adgang til IKT av sluttbrukere og yrkesutøvere relatert til helse og ”lifelong living”.

I prosjektet vil deltakerne fra Agder fokusere på utprøving av opplæringsstrategier for eldre i bruken av web-portaler samt evaluering av disse opplæringsstrategiene.Universitetet i Agder vil være koordinator for denne arbeidspakken. Hver partner skal gjennomføre ett eller flere pilotprosjekter i løpet av prosjektperioden på 36 måneder. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Agder har fått arbeidstittelen ”Grandma on web” og har som hovedmål å identifisere og prøve opplæringsstrategier for bruk av web-portaler og evaluere bruken av disse strategiene.Det ligger altså både en utprøvingsdel og en forskningsdel i denne piloten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. september 2011 | Skriv ut siden