Samferdselsdepartementet etablerer nå et eget prosjekt for å kunne utarbeide en kollektivstrategi, melder departementet på nett. Her skal blant annet statlige mål for kollektivtransporten utvikles og planer for realisering av disse målene. Det er utarbeidet et mandat for prosjektet, og stillingen som prosjektleder blir utlyst internt og ekstern i begynnelsen av oktober. Prosjektet skal ligge under den nye Kollektivtransport- og baneavdelingen, og vil bli satt i gang så snart som mulig, senest i forbindelse med at prosjektlederen tiltrer.

Mandat for utredning av ny kollektivtransportpolitikk (kortversjon): Samferdselsdepartementet etablerer et prosjekt som skal utarbeide en nasjonal politikk for det statlige arbeidet med kollektivtrafikk. I dette ligger blant annet å utvikle statlige mål for kollektivtransporten og strategier og planer for realisering av målene.
Kollektivtransport som virkemiddel har fått økende oppmerksomhet i transportpolitikken og i samfunnet generelt. Det er en uttalt politisk målsetting at bruken av privatbil bør begrenses. Dette gjelder spesielt i byområdene, hvor kapasitetsproblemer allerede gjør seg gjeldende samtidig som det her ventes en betydelig befolkningsvekst de neste tiårene. Samferdselsdepartementet ønsker å gå grundig gjennom betingelsene for kollektivtransporten og legge til rette for at kollektivtransport får en tydelig rolle i den langsiktige transportplanleggingen.
Prosjektet skal kartlegge og systematisere utfordringene innenfor kollektivtransportområdet og behandle relevante problemstillinger. En sentral oppgave for prosjektet er å vurdere hvilke tiltak og virkemidler som er best egnet for å møte utfordringene innen kollektivtransporten, og hvordan disse håndteres mest hensiktsmessig på tvers av forvaltningsnivåer og mellom ulike typer kollektive transportmidler og mellom by og land. Prosjektet må definere mål for statens økte innsats innen kollektivtransporten.
Målene for og innrettingen av kollektivtransportpolitikken vil være ulik for storbyområder og spredtbygde strøk, siden kollektivtransporten i disse områdene har forskjellig begrunnelse og ulike oppgaver. Prosjektet skal legge grunnlaget for omtale av forslag til ny kollektivtransportpolitikk i Nasjonal transportplan 2014-2023.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nyttaarsaksjonen2
  av elma11, 10.12.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer