Det er nå klargjort et planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder. Planen, som skal gjelde for tidsrommet 2013-2018, vil være Vest-Agder fylkeskommunes regionalpolitiske styringsdokument når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesutvalget behandlet planprogrammet tirsdag og fulgte opp et vedtak fra hovedutvalg for kultur og utdanning i forrige uke om å legge programmet ut på høring. Fylkestinget tar 25. oktober endelig stilling til om planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens bestemmelser. Det legges opp til en høringsperiode på åtte uker og at høringsfristen blir satt til 16. desember 2011.

Planen vil omhandle følgende hovedtema:
- folkehelse og fysisk aktivitet
- idrett og friluftsliv - aktiviteter og anleggsutvikling
- begeistring for idrett og friluftsliv
- inkludering og etikk
- anvendelse av økonomiske virkemidler

For å kunne utarbeide et regionalpolitisk styringsdokument må det i forbindelse med planprosessen gjennomføres noe utrednings- og kartleggingsarbeid. Dette innbærer å få utarbeidet en oversikt over eksisterende anlegg for fysisk aktivitet. Videre å få kartlagt og verdisatt større regionale viktige friluftsområder og turkorridorer. I tillegg må det foretas en kartlegging av fysisk aktivitet i befolkningen.

I henhold til fremdriftsplanen skal planen være vedtatt av fylkestinget i juni 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2011 | Skriv ut siden