Det har lenge vært arbeidet med en reguleringsplan for Rosfjord brygge og turistanlegg i Lyngdal. Fylkeskonservatoren har i den forbindelse utført arkeologiske registreringer, og det ble blant annet påvist en steinalderboplass. Nå har Riksantikvaren godkjent planen på vilkår av at boplassen blir undersøkt arkeologisk.

Reguleringsplan for Rosfjord brygge og turistanlegg er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Skomrak AS. Hensikten med reguleringsplanen er innregulering av turistanlegg, båthavn/båtplasser og boliger. Området er i gjeldene kommunedelplan for sentrumsområdet avsatt til byggeområde for henholdsvis bolig og turistanlegg. Skomrak AS ønsker å utvikle området i Skomrak til et helårs turistanlegg i tilknytning til Rosfjord strandhotell.

Store samfunnsinteresser
Fylkeskommunen anbefalte dispensasjon fra kulturminneloven for den automatisk fredete steinalderboplassen med vilkår om arkeologiske undersøkelser. Dette begrunnes i de samfunnsnyttige aspektene ved tiltaket, at kulturminnene har liten opplevelsesverdi og at de ikke er godt bevart. Det planlagte turistanlegget vil forsterke Lyngdals posisjon som en av de viktigste reiselivskornrnunene på Sørlandet, sikre driften av det eksisterende anlegget og gi unike muligheter for videre utvikling.

Riksantikvaren har i sin vurdering lagt vekt på at samfunnsinteressene knyttet til tiltak iht. planen må anses å være store. Det er videre lagt vekt på at kulturminnet er skadet og at det ved videre bevaring vil stå i fare for å skades ytterligere som følge av pløying og erosjon.
Dermed blir det altså utgravning på Skomrak. Denne må bekostes av tiltakshaver.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 6. september 2011 | Skriv ut siden